Momenteel zijn wij gestopt met Jály Online en nemen geen nieuwe opdrachten meer aan. Meer weten?

Algemene voorwaarden

Niet altijd leuk, maar wel handig.
Voor ons. Voor jou. Voor onze samenwerking.

Artikel 1 – Definities

 1. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst tot levering van product of dienst van Jály Online wordt gesloten.
 2. Overeenkomst: Een wederzijdse acceptatie van één of meer producten of diensten van Jály Online die schriftelijk of per mail bevestigd is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten of diensten, aanbiedingen, offertes en alle door Jály Online gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Jály Online verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Jály Online verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Er vindt alleen een afwijking van deze voorwaarden plaatst mits deze expliciet in een overeenkomst tussen Jály Online en de klant is opgenomen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Jály Online gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De duur van een aanbieding of offerte vanuit Jály Online is 3 maanden geldig mits schriftelijk anders vermeld.
 3. Jály Online is gebonden aan een product of dienst wanneer er binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail akkoord is bevonden op de offerte.

Artikel 4 – Aanvang van overeenkomst

 1. De overeenkomst is tot stand gebracht na akkoord en ondertekening van offerte.
 2. De aanbetaling die na akkoord en ondertekening van offerte wordt opgestuurd door Jály Online dient binnen 14 dagen betaald te worden door de klant. Indien de klant deze aanbetaling van 15% niet binnen deze afgesproken 14 dagen betaald heeft, heeft Jály Online het recht de werkzaamheden neer te leggen tot ontvangst van deze aanbetaling.
 3. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk gedaan te worden.

Artikel 5 – Producten of diensten

 1. Na akkoord op de offerte en ontvangst van de aanbetaling wordt er zo spoedig mogelijk gestart met de werkzaamheden die in de overeenkomst met de klant staan vastgesteld.
 2. Jály Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. Tijdens het website proces dient de klant het gevraagde materiaal zoals tekst en afbeeldingen aan te leveren mits schriftelijk anders afgesproken.
 4. In het begin van het project wordt door Jály Online een planning opgesteld waarop de klant akkoord geeft. Hiervan kan na schriftelijke overeenkomst afgeweken worden. Mocht de planning niet worden nagekomen, dan kan het extra werk dat o.b.v. uitloop gemaakt moet worden in rekening gebracht worden. Hiervoor geldt het dan geldende uurtarief van Jály Online.
 5. Jály Online is niet verantwoordelijk voor de content en inhoud van de websites die gecreëerd worden voor klanten.
 6. Na oplevering van producten of diensten zal Jály Online 4 weken beschikbaar zijn voor technische vragen of problemen omtrent dingen die niet in de tutorials aan bod zijn gekomen.
 7. Loopt de klant na 4 weken nog tegen dingen aan dan zal Jály Online kosten berekenen voor het bieden van ondersteuning en valt dit niet meer onder de eerder getekende overeenkomst.

Artikel 6 – Betalingen

 1. Jály Online maakt gebruikt gebruik van een aanbetaling van 15% van het bruto totaalbedrag voorafgaand aan een overeenkomst. Deze wordt na akkoord op de offerte gefactureerd en dient door de klant binnen 14 dagen betaald te worden. Mits schriftelijk anders vermeld.
 2. Het resterende bedrag wordt vlak voor livegang gefactureerd aan de klant en dient binnen 1 maand na factuurdatum betaald te worden. Wanneer de klant niet binnen deze maand betaald stuurt Jály Online een schriftelijke herinnering die de klant de mogelijkheid biedt binnen 1 week het resterende bedrag te betalen.
 3. Blijkt de klant na deze schriftelijke herinnering niet binnen 1 week betaald te hebben dan heeft Jály Online het recht oplevering van product of dienst uit te stellen of in te trekken tot ontvangst van betaling.
 4. Betaling in termijnen is alleen mogelijk mits schriftelijk met elkaar afgestemd. Hiervoor gelden de in de betalingsovereenkomst genoemde voorwaarden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Jály Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jály Online is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuiste of onvolledige gegevens bij Jály Online kenbaar behoorde te zijn.
 2. Jály Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van materiaal wat door de klant is aangeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant materiaal aan te leveren zoals teksten of afbeeldingen die vrij zijn van copyright van derden.
 3. Jály Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en rechtsgeldigheid van juridische documenten die op de website worden gebruikt zoals algemene voorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid.
 4. Jály Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het creëren van een website die voldoet aan de AVG privacywet. Jály Online geeft advies en een juiste aanzet om de klant over de verantwoordelijkheid van deze wet op de hoogte te stellen. Echter ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de klant.

Artikel 8 – Copyright

 1. Al het door Jály Online vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jály Online niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Er dient geen content en materiaal gekopieerd of gedeeld te worden die door Jály Online is gecreëerd. Dit geldt voor de administratieve templates van de factuur, de social media berichten tot aan de video’s van de Academy.
 3. Zodra een klant wordt toegevoegd aan de Academy dient de klant de video’s niet door te sturen aan derden of te kopiëren voor het creëren van eigen producten.

Artikel 9 – Publiciteit

 1. Tijdens het gehele creatie proces van de afgesproken diensten of producten, die in de overeenkomst zijn vastgesteld, kan er door Jály Online over jouw project content worden geplaatst op de social media kanalen van Jály Online.
 2. De diensten of producten van de klant dienen gebruikt te mogen worden ter promotie van de diensten en producten van Jály Online.
 3. Tijdens het delen van het proces wordt er door Jály Online rekening gehouden met de privacy van de klant en zullen er geen persoonlijke gegevens gedeeld worden.
 4. De opgeleverde website kan gebruikt worden voor training video’s voor de Jály Academy. In deze video’s wordt door Jály Online persoonlijke gegevens afgeschermd en zal gevoelige informatie nooit openbaar gedeeld worden.
 5. Mits klant schriftelijk bezwaar heeft vermeldt over deze activiteiten onder artikel 9 mogen deze activiteiten verricht worden na ondertekenen van offerte en akkoord op algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Persoonlijke gegevens

 1. Jály Online zal geen vertrouwelijke en persoonlijke informatie delen van de klant aan derden verstrekken.
 2. Jály Online zal ontvangen inloggegevens na 1 maand van het opleveren van de overeenkomst verwijderen. Mits schriftelijk of per e-mail is afgesproken dat het behoudt van deze gegevens toegestaan is door de klant.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel veranderen van wachtwoorden nadat Jály Online geen gebruik meer zal maken van deze gegevens.